Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Zamówienia publiczne 2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) ogłoszonego zgodnie z postanowieniami PZP, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej na rzecz Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji).

STATUS: Zbieranie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)

Załączniki do SIWZ (link):

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia („OPZ”) wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 do OPZ – Koncepcja Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

Załącznik nr 2 do OPZ – Wykaz eksponatów należących do Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania

Załącznik nr 3 do OPZ – Lista cytatów z wypowiedzi św. Jana Pawła II dotyczących fragmentów dziejów Polski (wydarzeń historycznych, postaci, postaw etc.) w ramach przedziałów historycznych

Załącznik nr 4 do OPZ – Elementy dokumentacji wykonawczej dotyczące przestrzeni Muzeum przeznaczonej na wystawę

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dot. wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 7 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 8 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Załącznik nr 9 do SIWZ- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, iż postępowanie na „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej na rzecz Muzeum „PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji)”, nr MUZEUM/WW/01/2020 było prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/

Wszelka dalsza dokumentacja i informacje związane z ww. postępowaniem będą udostępnione wyłącznie na platformie zakupowej.