Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II

Ogłoszenia przetargowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej „PZP”) ogłoszonego zgodnie z postanowieniami PZP, którego przedmiotem jest: Budowa siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj – wybuduj, nr ref.: MUZEUM/GW/01/2018

STATUS: Udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  (wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ (wzór) .xml / JEDZ (wzór) .pdf

Załacznik nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu (wzór)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt budowlany

Załącznik nr 6 do SIWZ – Pozwolenie na budowe

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt wykonawczy stanu 0 (zero)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy (cz. opisowa, cz. informacyjna) (Plik .zip)

Załącznik nr 9 do SIWZ – Kamienie Milowe

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (29.10.2018) – Zestaw nr 1

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (08.11.2018) – Zestaw nr 2

dok_geol-inz – aktualizacja z dnia 08.11.2018r

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (09.11.2018) – Zestaw nr 3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy  (wzór)  – wersja Word

Załącznik nr 4 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu (wzór) – wersja Word

Załącznik nr 5 do SIWZ – Projekt budowlany – wersja edytowalna .dwg

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (14.11.2018) – Zestaw nr 4

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (16.11.2018) – Zestaw nr 5

Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ (16.11.2018) – Zestaw nr 6

Informacja z otwarcia ofert dnia 26.11.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.02.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w organizacji) z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Droga Starotoruńska 3, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 110/2018, REGON 380713458, NIP 9562337347 informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku podpisało umowę z RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Łąkowej 33, której przedmiotem jest budowa siedziby Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj – wybuduj („Umowa”).

Wartość Umowy to 117,7 mln PLN netto.

Termin na wykonanie przedmiotu umowy wynosi 100 tygodni od dnia zawarcia Umowy.